โรงเรียนวัดคุ้งยาง

หมู่ที่ 1 บ้านคุ้งยาง ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 โทร. 0817860347
LOGO_OBEC
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผู้อำนวยการ

นายวสันต์ ไชยกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งยาง

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดคุ้งยาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๕ กันยายนพ.ศ. ๒๔๗๙ การเรียนการสอน ในระยะแรกที่ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นยังไม่มีอาคารเรียน ต้องอาศัย ศาลาการเปรียญวัดคุ้งยาง เป็นสถานที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๐๐ ได้สร้างอาคารเรียนซึ่งผู้ปกครองนักเรียนร่วมมือในการสร้างและได้งบประมาณจากทางราชการบางส่วนสมทบ สร้างอาคารเรียน แบบ ๐๐๑ รูปตัว L มี ๔ ห้องเรียน สร้างบริเวณด้านเหนือของศาลาการเปรียญวัดคุ้งยาง ปีการศึกษา ๒๕๒๓ ได้ขอย้ายโรงเรียนมาตั้งในที่วัดแห่งใหม่ ซึ่งติดกับ ถนนสายสวรรคโลก – ศรีสัชนาลัย ด้านทิศตะวันตกของวัดคุ้งยาง ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน

วิสัยทัศน์โรงเรียน

เรียนดีมีคุณธรรมเลิศล้ำวิชาการสืบสานเอกลักษณ์ไทยก้าวไกลเทคโนโลยี สุขภาพดีกายและใจ ชุมชนให้ความร่วมมือล่ำลือยอดนักกีฬา พัฒนาสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

๑.ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับผู้เรียน

๒. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ให้ร่มรื่น สวยงามเอื้อต่อการเรียนการสอน

๓. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียน ให้มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์เป็นคนดีมีปัญญา มีความสุข รักความเป็นคนไทย

๔. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน ให้เป็นคนดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

๕. ส่งเสริมและปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย ให้แก่นักเรียน อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข