โรงเรียนวัดคุ้งยาง


หมู่ที่  4 
 บ้านไกรนอก ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย 64170
โทร. –

299365722_1993739877478988_1884713064977842935_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1

1064620064-20130917-214030

 นาย อลงกรณ์ หงษ์ผ้วย
ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งยาง

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดคุ้งยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีเนื้อที่ 11 ไร่
เปิดทำการสอนมาตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2462 โดยนายอำเภอกงไกรลาศ เป็นผู้จัดการสร้าง และอาศัยศาลาการเปรียญ วัดคุ้งยางเป็นสถานที่เรียน การเงิน ดำรงอยู่ด้วยเงินการศึกษาพลี ซึ่งต่อมาดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณของทางราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย  และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2523 ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนนี้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2511 ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอน ถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาในปีเดียวกันด้วย

ผู้บริหารคนปัจจุบัน ได้แก่ นายอลงกรณ์ หงษ์ผ้วย วุฒิการศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) สาขาการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนตั้งแต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 จนถึงปัจจุบัน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 คน มีนักเรียน 147 คน

ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“มองกว้าง คิดไกล ใฝ่เรียน เพียรทำดี มีคุณธรรม นำพัฒนา”

พันธกิจ

1. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ  PDCA โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นการใช้  ICT ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดหาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี ให้แก่บุคลากร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ช่วยให้นักเรียนได้รับการพัฒนา อย่างเต็มศักยภาพ
3. จัดการศึกษาให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ แสวงหาความรู้   ด้วยตนเอง เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีบนพื้นฐานความเป็นไทย  ควบคู่ความเป็นสากล
4. พัฒนาสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม  ปลอดภัยภายใต้บรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิต ให้เป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรม มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดีปราศจากอบายมุขและ     สิ่งเสพติด สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข