โรงเรียนวัดคุ้งยาง


หมู่ที่  4 
 บ้านไกรนอก ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย 64170
โทร. –

ระบบ อธิบายเกี่ยวกับตัวกำหนดความสำเร็จของบุคคลในผลลัพธ์ของ ระบบ

ระบบ

ระบบ ระดับการจัดระบบการทำงาน เมตาบอลิซึม สภาวะสมดุล พฤติกรรม จิตใจ สังคม ในระดับ เมแทบ อลิซึม ระบบการทำงานจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของขั้นตอนสุดท้ายของปฏิกิริยาเคมีในเนื้อเยื่อของร่างกาย เมื่อผลิตภัณฑ์บางอย่างปรากฏขึ้น ปฏิกิริยาเคมีตามหลักการของการควบคุมตนเอง จะหยุดหรือในทางกลับกัน จะถูกเปิดใช้งาน ตัวอย่างทั่วไปของระบบการทำงานที่ระดับเมแทบอลิซึมคือกระบวนการของการยับยั้งย้อนกลับ ในระดับ สภาวะสมดุลระบบการทำงาน

จำนวนมากที่รวมกลไกประสาทและร่างกายตามหลักการของการควบคุมตนเองให้ระดับที่เหมาะสมที่สุดของตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดของสภาพแวดล้อมภายในของร่างกาย เช่น มวลเลือด ความดันโลหิต อุณหภูมิ pH แรงดันออสโมติก ระดับของก๊าซ สารอาหาร ในระดับ พฤติกรรมทางชีววิทยา ระบบการทำงานเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของบุคคลในผลลัพธ์ที่สำคัญทางชีวภาพ ปัจจัยแวดล้อมพิเศษที่ตอบสนองความต้องการเมตาบอลิซึมชั้นนำของเขาสำหรับน้ำ สารอาหาร

การป้องกันจากผลเสียหายต่างๆ และการกำจัดของเสียที่เป็นอันตรายออกจากร่างกาย กิจกรรมทางเพศ ระบบการทำงาน ของกิจกรรม ทางจิต ของมนุษย์ ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลของการสะท้อนในอุดมคติโดยบุคคลที่มีสถานะทางอารมณ์ที่หลากหลายและคุณสมบัติของวัตถุในโลกโดยรอบด้วยความช่วยเหลือของสัญลักษณ์ทางภาษาศาสตร์และกระบวนการคิด ผลลัพธ์ของระบบการทำงานของกิจกรรมทางจิตจะแสดงโดยการสะท้อนในจิตใจมนุษย์ของประสบการณ์ระบบส่วนตัวของเขา แนวคิดที่สำคัญที่สุด แนวคิดนามธรรมเกี่ยวกับวัตถุภายนอกและความสัมพันธ์ คำแนะนำ ความรู้ ในระดับ สังคมระบบการทำงานที่หลากหลายเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในผลลัพธ์ที่มีนัยสำคัญทางสังคมในกิจกรรมการศึกษาและการผลิต ในการสร้างผลิตภัณฑ์ทางสังคม ในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ในมาตรการปกป้องปิตุภูมิ ในกิจกรรมทางจิตวิญญาณ ใน การสื่อสารกับวัตถุทางวัฒนธรรม ศิลปะ และอื่นๆ

การทำงานร่วมกันของระบบการทำงานในร่างกายนั้นดำเนินการบนพื้นฐานของหลักการของการครอบงำแบบลำดับชั้น การทำงานร่วมกันแบบหลายพารามิเตอร์และตามลำดับ การกำเนิดของระบบและการวัดปริมาณของระบบของกระบวนการชีวิต การครอบงำตามลำดับชั้นของระบบการทำงานหนึ่งในพารามิเตอร์ของความต้องการทั่วไปของสิ่งมีชีวิตจะทำหน้าที่เป็นผู้นำหลักซึ่งสำคัญที่สุดสำหรับการอยู่รอดการให้กำเนิดครอบครัวหรือการปรับตัวของบุคคลภายนอก

และเหนือสิ่งอื่นใดสภาพแวดล้อมทางสังคม ระบบการทำงาน ในเวลาเดียวกัน ระบบการทำงานอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกยับยั้งหรือสนับสนุนกิจกรรมของระบบการทำงานที่โดดเด่นโดยกิจกรรมการผลิตของมัน ในความสัมพันธ์กับระบบการทำงานเด่นแต่ละระบบ ระบบการทำงานย่อยตามความสำคัญทางชีวภาพและความสำคัญต่อกิจกรรมทางสังคมของมนุษย์ ตั้งแต่ระดับโมเลกุลไปจนถึงระดับสิ่งมีชีวิตและสังคม เรียงตามลำดับชั้นที่แน่นอน

การโต้ตอบแบบหลายพารามิเตอร์ หลักการของการทำงานร่วมกันแบบหลายพารามิเตอร์นั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมของระบบการทำงานของระดับ สภาวะสมดุล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในตัวบ่งชี้เดียวของสภาพแวดล้อมภายในซึ่งแสดงถึงผลลัพธ์ของกิจกรรมของระบบการทำงานใดๆ ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของกิจกรรมทันที ของระบบการทำงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หลักการของมัลติพาราเมตริก มีการเปิดเผยปฏิสัมพันธ์อย่างชัดเจนเช่น

ในกิจกรรมของระบบการทำงานที่กำหนดระดับตัวบ่งชี้ก๊าซในร่างกาย การโต้ตอบตามลำดับของระบบการทำงาน ในร่างกายมนุษย์ กิจกรรมของระบบการทำงานต่างๆ จะเชื่อมต่อกันตามลำดับเวลา เมื่อผลของกิจกรรมของระบบการทำงานหนึ่งก่อให้เกิดความต้องการอีกระบบหนึ่งและระบบการทำงานที่สอดคล้องกัน หลักการของการทำงานร่วมกันตามลำดับของระบบการทำงานต่างๆ ในร่างกายมนุษย์นั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในความต่อเนื่อง

ของกระบวนการไหลเวียนโลหิต การย่อยอาหาร การหายใจ การขับถ่าย การโต้ตอบตามลำดับแบบพิเศษของระบบการทำงานตามเวลานั้นแสดงโดยกระบวนการกำเนิดของระบบ นิยามการกำเนิดระบบเป็นการเลือกสุกแก่ของระบบการทำงานและแต่ละส่วนในกระบวนการของการเกิดก่อนและหลังคลอด ความต่อเนื่องของกิจกรรมชีวิตของแต่ละคนในระดับต่างๆ ขององค์กร เนื่องจากการทำงานร่วมกันที่สอดคล้องกันของระบบการทำงาน แบ่งออกเป็นระบบควอนตา ที่แยกจากกัน

ระบบควอนตัม ของแต่ละกิจกรรมในชีวิตรวมถึงการเกิดขึ้นของความต้องการทางชีววิทยาหรือสังคมที่เฉพาะเจาะจง การก่อตัวของแรงจูงใจที่โดดเด่นในระดับสมอง และผ่านการบรรลุผลขั้นกลางและขั้นสุดท้าย มันจบลงด้วยความพึงพอใจของความต้องการนี้ ในเวลาเดียวกันการประเมินพารามิเตอร์ต่างๆ ของผลลัพธ์ระดับกลางและขั้นสุดท้ายของกิจกรรมนั้นดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยความช่วยเหลือของการรับรู้แบบย้อนกลับที่มาจากอวัยวะรับความรู้สึกต่างๆ และตัวรับของ

ร่างกายไปยังเครื่องมือในการทำนายผลลัพธ์ ตัวรับของผลลัพธ์ ของการกระทำ โดยธรรมชาติขององค์กรเราสามารถแยกแยะความแตกต่างของลำดับขั้น ลำดับชั้นและเชิงปริมาณแบบผสมของกระบวนการชีวิต เริ่มต้นจากผลงานอันน่าทึ่งของนักชีววิทยาชาวแคนาดา แนวทางที่เป็นระบบกำลังถูกนำมาใช้ในชีววิทยาและการแพทย์มากขึ้นเรื่อยๆ การทำความเข้าใจลักษณะการทำงานของการสร้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนั้นจำเป็น ประการแรก สำหรับแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย

และการรักษาผู้ป่วย ความเป็นจริงสมัยใหม่ต้องการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายโปรไฟล์เพื่อแก้ปัญหาทางทฤษฎีและทางปฏิบัติขนาดใหญ่ กลไกทางสรีรวิทยาของบุคคลตอนนี้ไม่สามารถรับมือกับภาระมหาศาลที่ตกอยู่กับเขาจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรมสมัยใหม่และสภาพความเป็นอยู่ เมื่อมีการตอบรับจำนวนมากจากพารามิเตอร์ต่างๆ ของกิจกรรมของเครื่องจักร จึงไม่สามารถควบคุมการทำงานทางสรีรวิทยาของคนที่ทำงานกับเครื่องจักรเหล่านี้ได้

สถานการณ์เลวร้ายลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งรัสเซีย ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลายส่วนของโลก ทฤษฎีของ ระบบ การทำงานได้เปิดโอกาสใหม่สำหรับการวินิจฉัยล่วงหน้าของการละเมิดการทำงานทางสรีรวิทยาของมนุษย์ในเงื่อนไขของกิจกรรมการผลิตจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเงื่อนไขของการทำงานอย่างหนักของการผลิตสมัยใหม่ โรคใดๆ ไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจเป็นอาการของการปรับตัวของร่างกาย

บุคลิกภาพ ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน การปรับตัวนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ตั้งแต่ลักษณะทางชีวภาพ สังคม และจิตใจของสิ่งมีชีวิตที่เป็นโรค ลงท้ายด้วยลักษณะของปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค สภาพแวดล้อมที่ผลกระทบนี้เกิดขึ้น ระยะเวลาและความรุนแรงของผลกระทบ และอื่นๆ และส่งผลต่อระบบและระดับ สัณฐาน มากมาย นั่นคือโรคแสดงออกเป็นระบบหลายระดับ

บทความที่น่าสนใจ ผิว อธิบายเกี่ยวกับการดูแลผิวและเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์สำหรับ ผิว

บทความล่าสุด