โรงเรียนวัดคุ้งยาง


หมู่ที่  4 
 บ้านไกรนอก ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย 64170
โทร. –

ข้อมูลบุคคลากร

 

  นายอลงกรณ์ หงษ์ผ้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  นางสาวณัฐรดา ภาคภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นางสาวนพรัตน์ ไกรกิจราษฏร์ ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นายอภิสิทธิ์ ธิเสนา ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
  นางปั้นหยี พุ่มไม้ ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางเบ็ญจา เขียวเหลือง ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางอัญชลี ผลพฤกษา ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นายสมพงษ์ มาดหมาย ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
  นางอภิรดี ่อ่ำยิ้ม ครู กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
  นางสาวสาหร่าย ด้วงทำ ครู กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
  นายปราโมทล์ สังข์ขาว ครู กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
  นางสุวรรณ อนันตะ ครู กลุ่มสาระ ฯ : –
  นางสาวสุพิชญา แตงทอง ครู กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นางสาวสุลัดดา พุ่มดี ครู กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
  นางสาวสิริพร สอนเม่น ครู กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นายสุพร ฟักแฟง นักการภารโรง กลุ่มสาระ ฯ : –
  นางสาวประภัสสร บวบมี ครู (อัตราจ้าง) กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นายธวัชชัย ลวดลาย ครู (อัตราจ้าง) กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  นางสาววรรัญญา เดชะ ครู (อัตราจ้าง) กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

บทความล่าสุด